REGULAMIN KONKURSU „WIEDZA O CANON”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pn. „Wiedza o Canon”, (dalej: „Konkurs”) są wspólnicy spółki
cywilnej TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek, tj.:
Maciej Idaszak, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 7781296185
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
przedsiębiorczości i technologii, i
Tomasz Stochniałek, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 5621240482,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
przedsiębiorczości i technologii,
działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: TMP s.c. M. Idaszak T.
Stochniałek z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań; NIP: 972-09-94-
186, REGON: 639816391, tel.: +48 795 594 546,
(zwani dalej: „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest TMP S.C. M. Idaszak T.Stochniałek
3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/TMP-Us%C5%82ugi-
Informatyczne-254712884543581/ (zwanej dalej „Fanpage”).
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz w § 3
niniejszego Regulaminu.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia komentarza, którego
treść jest niemoralna i niezgodna z niniejszym regulaminem.
§ 2. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
1) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
2) polubienie posta konkursowego z niniejszym Regulaminem poprzez przycisk „Like”;
3) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie
konkursowe.
4. Polubienie posta z niniejszym Regulaminem oznacza, że Uczestnik Konkursu:
1) akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
2) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;
3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
4) w przypadku wygranej, wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska
w treści posta z informacją o prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie.
5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze
strony Facebooka.
8. Czas trwania konkursu: od 01.10.2019 r. do 17.10.2019 r.
9. Dwa razy w tygodniu, tj. we wtorek (dzień 1, 8, 15 października) i w czwartek (dzień 3,
10, 17 października) o godzinie 12:00 pojawi się pytanie na fanpage’u Organizatora.
10. Odpowiedzi można udzielać jedynie do godziny 20:00 w dniu, w którym zadano dane
pytanie konkursowe.
11. Nagradzana będzie pierwsza poprawnie udzielona odpowiedź pod zadanym pytaniem
konkursowym, przez Uczestnika Konkursu, który również oznaczył przyciskiem „Like”
post z niniejszym Konkursem.
12. Nagroda główna, którą można wygrać w okresie wymienionym w § 2 pkt. 8 powyżej, to:
1) w każdy wtorek: drukarka Selphy CP 1300, natomiast
2) w każdy czwartek: prezenter Canon PR 100.
13. Organizator przewiduje także nagrody „pocieszenia” dla trzech kolejnych osób, które
poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie i także oznaczą przyciskiem „Like” post z
niniejszym Konkursem. Nagrody pocieszenia będą przyznawane w każdy wtorek i każdy
czwartek w okresie opisanym w § 2 pkt. 8 powyżej.
14. Paczka z nagrodą pocieszenia będzie zawierać: kubek, smycz, notes, długopis, pendrive.
15. Zwycięzcy będą ogłaszani wraz postem z prawidłową odpowiedzą, najpóźniej w dniu
następnym po dniu publikacji danego pytania konkursowego.
16. Nagroda zostanie dostarczona/wysłana na koszt Organizatora na podany przez zwycięzcę
adres korespondencyjny, po wcześniejszym kontakcie ze zwycięzcą, w ciągu 14 dni od
daty przesłania danych adresowych.
17. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
18. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
19. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku
niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został
poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są
wspólnicy spółki cywilnej TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek, tj.:
Maciej Idaszak, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 7781296185
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
przedsiębiorczości i technologii, i
Tomasz Stochniałek, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP
5621240482, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
przedsiębiorczości i technologii,
działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą : TMP s.c. M. Idaszak T.
Stochniałek z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań; NIP: 972-09-94-
186, REGON: 639816391, tel:+48 795 594 546.
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan
skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmpsc.pl
2) pod numerem telefonu: 61 657-62-25
3) pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-
664 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1
oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, tj.
wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji
Konkursu, a w szczególności:
1) zebrania zgłoszeń Uczestników Konkursu (poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie);
2) ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody (wyłonienia zwycięzcy
Konkursu), zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie;
3) publikacji imienia oraz nazwiska zwycięzców, np. na fanpage’u Organizatora.
4) wydania nagrody;
5) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w trybie opisanym w niniejszym regulaminie.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu, co do zasady, nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem:
1) podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w
szczególności organów władzy publicznej;
2) podmiotów wspierających organizatora konkursu w wypełnianiu uprawnień i
obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających wsparcie informatyczne
dla fanpage’a;
3) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych
określonych przez Facebook, dostępnych na stronie Facebook pod adresem (aktualnym
na dzień sporządzania klauzuli) https://www.facebook.com/about/privacy
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter
przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane
do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z serwisu Facebook. Administrator nie ma
jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub
wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i
Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn.
w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni
poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy
Shield.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, z tym, że:
1) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook (m.in. historia wpisów) podlegają
retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebooka;
2) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w
serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
9. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich
poprawiania, usuwania oraz przenoszenia, a także ograniczenia przetwarzania swoich
danych. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w
Konkursie.
10. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby
częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia
udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody. W zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Facebook.
12. W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Państwa podane i są przetwarzane
na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do
momentu jej wycofania.
13. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą
profilowane.
§ 4. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r. i obowiązuje do dnia 17.10.2019r
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.